Copenhagen – Graffiti ////

Photos stolen from blogs  // Damn`s Blog Soten`s Blog Husk Mit Navn Blog Flickr – Dansk Graffiti Flickr – HvaFanden Flickr – Mate