Posts Tagged ‘Doves’

New York – Graffiti

Wednesday, September 30th, 2015

braskgraffiti01braskgraffiti02braskgraffiti03braskgraffiti04braskgraffiti05braskgraffiti06braskgraffiti07

New York – Graffiti

Tuesday, March 27th, 2012

Truck20121Truck20122Truck20123Truck20124Truck2012:31Truck2012:22Truck2012:21

Copenhagen – Graffiti

Friday, October 21st, 2011

NewYorkgraffiti201109NewYorkgraffiti2011part21NewYorkgraffiti2011part22NewYorkgraffiti2011part23NewYorkgraffiti2011part24NewYorkgraffiti201101NewYorkgraffiti201102NewYorkgraffiti201103NewYorkgraffiti201104NewYorkgraffiti201105NewYorkgraffiti201106NewYorkgraffiti201107

Dmote

New York – Graffiti

Friday, March 25th, 2011

5Pointz2011015Pointz2011025Pointz2011035Pointz2011045Pointz2011055Pointz2011065Pointz2011085Pointz2011105Pointz2011115Pointz2011125Pointz2011135Pointz2011145Pointz201115

5 Pointz

New York Graffiti (Walls) //

Sunday, January 16th, 2011

5Pointz4745Pointz4755Pointz4775Pointz4785Pointz4825Pointz4885Pointz4895Pointz4925Pointz494


5 Pointz