Liu Xiaodong – Painting as Shooting

Brask1

Faurschou

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply